نشانی مجتمع قضایی کارکنان دولت

تهران، خیابان خیام، خیابان داور، جنب کلستان، ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه، طبقه اول

تلفن مجتمع قضایی کارکنان دولت

۳۹۹۸۰

صلاحیت مجتمع قضایی کارکنان دولت

رسیدگی به جرایم کارکنان دولت