ابعاد حقوقی تابعیت

یکی از حقوق اساسی اشخاص، موضوع تابعیت است که دولت‎ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند. چنان ‎که در اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌‎تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی ‎که به تابعیت کشور دیگری درآید.تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود و ترک تابعیت به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌‌شود. 

علل و عوامل بی‌تابعیتی

عوامل بی‌تابعیتی چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بی‌تابعیت می‌نامند. تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن است و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد، گفته می‌شود.

شرایط  و قوانین ترک تابعیت ایران

شرایط  و قوانین ترک تابعیت ایرانتابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود و ترک تابعیت به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌‌شود. 

آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه

 اثر ترک تابعیت نسبت به اولاد و همسر, اتاثیر تغییر تابعیت نسبت به فرزند, تغییر دادن تابعیت, ترک تابعیت,مشاوره حقوقی تابعیت

Go to Top