مهلت اعتراض در صورت ابلاغ دادنامه در تاریخ های متفاوت

نظریه مشورتی مهلت اعتراض در صورت ابلاغ دادنامه در تاریخ های متفاوت

سوال

اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه‌ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می‌‌شود؟ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد اما ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می‌‌شود در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم‌دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای ۵ و ۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می‌‌شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف‌شده در ماده ۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟ 

پاسخ 

در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی کرده و در وکالت‌نامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبدا احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلا به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود اما در مورد وکلایی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.
 دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد یعنی نمی‌تواند دست‌نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر، صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده وفق مقررات قانونی است.