تامین خواسته

در مراودات  اقتصادی بین مردم وقتی که حقی مورد تضییع یا انکار قرار میگیرد و یا بدهکاری از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد و لازم است به سرعت اموال بدهکار توسط دادگاه توقیف شود که به آن تامین خواسته اطلاق می شود .

تو قیف سریع اموال 

مثلا وقتی طلبکار  قصد اقامه دعوا دارد ، از آنجا که پروسه تقدیم دادخواست تا صدور حکم و بعد از آن شروع مرحله اجرای حکم زمان بر است و ممکن است در این مدت بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی خود اقدام به انتقال اموال یا مخفی کردن آن ها بنماید ، برای اینکه خواهان یا صاحب حق در استیفای حقوق خود به مشکل بر نخورد، قانون‌گذار نهادی به اسم تامین خواسته را پیش بینی کرده است. با استفاده از این راهکار قانونی، خواهان می‌تواند قبل از طرح دعوا و یا حتی حین دعوای خود مال معینی را که مورد خواسته است و اکنون در دست خوانده می‌باشد فقط در چند روز  توقیف نماید.

معنی لغوی تامین خواسته 

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری است.

موارد صدور قرار تامین خواسته

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: 

١. اگر مستند خواسته سند رسمی است. مثلا برای مطالبه مهریه، مستند خواسته قباله ازدواج است که یک سند رسمی می‌باشد. یا اگر اجاره نامه‌ای در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد که در این صورت یک سند رسمی محسوب می‌شود، برای مطالبه اجاره ب‌ها می‌توان نسبت به تامین خواسته اقدام نمود.

٢. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. خواهان باید این مورد را ثابت نماید تا بتواند از مزایای تامین استفاده کند. مثلا خواسته یک مجسمه قدیمی ایست که خواهان در جای نامناسبی نگه داری میکند و امکان اسیب دیدن آن بسیار بالااست. با اثبات این مورد خواسته تامین می‌شود.

٣. اوراق تجاری واخواست شده. مثل انواع برات و سفته که طبق مقررات و در مهلت نسبت به واخواست آن اقدامات لازم از طرف دارنده صورت گرفته باشد.

۴. در صورتی که خواهان، خساراتی که ممکن است از بابت تامین به خوانده وارد شود را به صندوق دادگستری واریز نماید، دادگاه قرار تامین خواسته را صادر میکند.

بر اساس قانون درخواست تامین را هم میتوان قبل از طرح دعوای اصلی طرح کرد، هم همزمان با تقدیم دادخواست و هم در جریان دادرسی. در این خصوص محدودیتی به لحاظ قانونی وجود ندارد. در واقع قانون گذار از خواهان در موردی که بیم تضییع حقوق می‌رود به طور کامل حمایت کرده است.

مهلت اقامه دعوی در صورت صدور قرار تامین خواسته 

نکته مهم آنکه اگر درخواست تامین قبل از اقامه دعوای اصلی باشد، صرفا ده روز زمان برای اقامه دعوای اصلی وجود دارد. در غیر این صورت به درخواست خوانده قرار لغو تامین صادر می‌شود. به طور مثال خانم برای مطالبه مهریه، درخواست تامین خودروی متعلق به همسر خود را می‌نماید. اگر دعوای اصلی مطالبه مهریه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین اقامه نشود، به درخواست زوج، از خودرو رفع تامین می‌شود.

معنی خسارت احتمالی 

از آنجا که ممکن است بعد از توقیف اموال کسی که ادعای طلب کرده است نتواند در دادگاه ادعای خود را اثبات نماید و اموال مردم بی دلیل توسط افراد سود جو توقیف شود در اغلب موارد صدور تامین خواسته مستلزم سپردن خسارت احتمالی است که معمولا وجه نقد است و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

موارد معاف از پرداخت خسارت احتمالی 

۱- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۲- اوراق تجاری واخواست شده باشد.

۳- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

مرجع صالح برای صدور قرار تامین خواسته 

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تامین خواسته چه دادگاهی می باشد؟

دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است ولو اینکه مال مورد درخواست تامین، خارج از حوزه دادگاه صالح باشد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته 

خواسته ای قابل تامین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد و به عبارتی خواسته ما قابل بازداشت باشد. بنابراین در تامین خواسته مال توقیف می شود و الزام به انجام کار یا عدم انجام کار قابل تامین نیست، چون قابل بازداشت نیست.

مهلت پرداخت خسارت احتمالی

برای درخواست تامین خواسته تا چه مدتی فرصت سپردن تامین داریم؟

قانون، مهلت سپردن تامین را محدود نکرده است، اما در عمل دادگاه ها ضمن تعیین میزان تامین مدت آن را نیز که معمولا ده روز می باشد، مشخص می نمایند.

زمان اجرای قرار تامین خواسته 

اصل بر این است که  قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که ابلاغ فوری امکان نداشته باشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود و این امر منوط به درخواست طلبکار می باشد .

هزینه دادرسی  صدور قرار تامین خواسته 

هزینه دادرسی مربوط به درخواست قرار تامین خواسته چقدر است؟

رسیدگی به درخواست تامین چه در دعوای حقوقی و چه در دعوای غیر مالی است و هم اکنون مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال است.

اعتراض به قرار تامین خواسته 

آیا قرار تامین خواسته قابلیت اعتراض را دارد؟

قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظر نیست اما در صورتی که قرار تامین قبول و صادر شود، ظرف ده روز  قابل اعتراض می باشد.

 همچنین قرار قبول یا رد قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، اما قابل اعتراض ثالث می تواند باشد.

بیشتر بخوانید 

نظریه مشورتی در مورد قابل اعتراض بودن قرار تامین خواسته صادره از شورای حل اختلاف

نمونه دادخواست تامین خواسته در حین رسیدگی

نحوه توقیف اموال فرد بدهکار از طریق دادگاه

مفهوم و امتیازات اسناد تجاری