کیفرخواست چیست

کیفرخواست در حقیقت ادعانامه دادستان علیه متهم است و هنگامی صادر می‎ شود که تحقیقات مقدماتی انجام شده و دلایل جمع ‎آوری‎شده حاکی از گناهکار بودن مشتکی‎ عنه (متهم) باشد.

زمان صدور کیفرخواست 

کیفرخواست بعد از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‎شود.
با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام می‎ شود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.
هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال نمی‎ تواند دلیل مجرمیت متهم باشد و متهم وقتی مجرم شناخته می‎شود که دادگاه او را محکوم به ارتکاب جرم مورد اتهام کند.

ایرادات وارد بر برخی از  کیفرخواست ها

 ایرادات ذیل در برخی کیفرخواست ها محتمل است:

شکایت شاکی فی حد ذاته دلیل وقوع جرم نیست بلکه صرفا یکی از جهات شروع به تعقیب است و همچنان که تقدیم دادخواست در دعوی حقوقی دلیل بر ذی‎حقی خواهان نیست، در دعوی کیفری نیز طرح شکایت دلیل بر صحت ادعای شاکی و نیز وقوع بزه نیست.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

اشاره به گزارش مرجع انتظامی در کیفرخواست 

گزارش مرجع انتظامی نیز صرفاً در مواردی می ‎تواند دلیل بر وقوع بزه باشد که مؤید وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد.

در غیر این صورت، مثلاً گزارش مأمور فوریت‎های پلیسی ١١٠ که حاکی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل به وسیله فرد ناشناسی است که چند ساعت پیش مرتکب سرقت شده است، نمی تواند دلیل وقوع بزه باشد.
در مورد «سایر اوراق و محتویات پرونده» نیز مقام صادرکننده کیفرخواست باید به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره کرده و اعلام کند که بر مبنای این اوراق و محتویات، برای وی علم حاصل شده است که متهم مرتکب بزه موضوع کیفرخواست شده است.

در غیر این صورت، اوراق و محتویات پرونده به صورت کلی و مجهول‎المحل نه‎تنها فاقد وصف دلیل است بلکه مصداق اماره ظنیه نیز نیست.

تاثیر اقرار در کیفرخواست  و حکم دادگاه

در مورد اقرار متهم نیز باید دانست که اقرار متهم در مرجع انتظامی یا در دادسرا صرفاً مفید صدور کیفرخواست است و در صورتی که وی در مرحله رسیدگی در دادگاه، منکر وقوع بزه باشد، با عنایت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حکم محکومیت متهم، دادگاه نمی‎ تواند به استناد اقاریر متهم در مرجع انتظامی یا دادسرا حکم محکومیت وی را صادر کند، مگر آن که اظهارات متهم را در آن مراجع، مفید حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خویش بخواهد حکم بر محکومیت متهم صادر کند. در مورد شهادت شهود نیز باید دقت داشته باشیم که شهادت نیز مانند اقرار در صورتی می‎تواند مستند صدور حکم محکومیت موکل قرار گیرد که رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.

تاثیر اظهارات شهود در کیفرخواست 

اظهارات شهود در مرجع تحقیق صرفاً می ‏‎تواند مفید صدور کیفرخواست باشد و دادگاه کیفری در صورت لزوم باید قرار استماع شهادت شهود صادر و به وکیل متهم نیز مراتب صدور قرار را اعلام کند تا عندالاقتضا وکیل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم کند.

نحوه صدور کیفرخواست در صورت متعدد بودن متهمان

نکته‎ ای که وکیل مدافع متهم باید توجه ویژه ‎ای بدان داشته باشد، آن است که در صورت تعدد متهمان، دلایل مستند کیفرخواست باید به صورت مجزا در مورد هر یک از متهمان مورد اشاره دادستان یا جانشین وی قرار گرفته باشد و در غیر این صورت وکیل باید به شدت در مورد صدور کیفرخواست با چنین وضعی ایراد کرده و بر غیر دقیق بودن کیفرخواست و عدم استواری آن بر پایه‎های صحیح تأکید کند.