تجمیع حدود املاک  دارای سند مالکیت 

زمانی که شخصی دو یا چند پلاک را براثر احداث ساختمان و یا چند پلاک را بصورت یک قطعه ایجاد كند و یا قطعاتی که به هم وصل و دارای سهام مشاعی مساوی باشند وقصد تجميع داشته باشند مالك يا مالكين و يا قائم مقام قانوني آن ها می توانند از اداره ثبت اسناد و املاک تقاضای تجمیع ملک را بخواهند.

تشریفات تجمیع حدود املاک دارای سند

مالک يا مالكين به همرا تقاضای خود اسناد مالکیت مربوطه را به پیوست به رئیس اداره ثبت تسلیم و رئيس اداره ثبت اسناد و املاک پس از دستور و ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی و به نماینده ثبت و نقشه بردار ارجاع نموده و پرونده از ردیف بایگانی توسط مسئول بایگانی خارج و جهت اقدام لازم به منظور رسیدگی تقاضای مالگ تحویل نماینده ثبت میگردد .
نماینده ثبت پرونده ثبتی و اسناد مالکیت ارائه شده که ضمیمه پرونده میباشد را از هر جهت اعم از مالکیت و در صورت قدرالسهم مشاعی آیا برابر هستند؟ و یا اینکه ملک در بازداشت و یا اينكه در وثیقه نباشد مورد رسيدگي قرارداده چنانچه رعایت اصول و موازین قانونی برای انجام مراحل تجمیع بلامانع باشد طی گزارشی مراتب را به رئیس اداره ثبت تقدیم مینماید . سپس رئیس اداره ثبت اسنادواملاك ضمن کنترل کامل چنانچه گزارش ارسالی برای ادامه عملیات ثبتی بلامانع دانست ضمن تعیین وقت در دفتر اوقات دستور لازم را جهت بازدید از محل وقوع ملک را صادر مینماید.
در صورتیکه محل وقوع ملک با اداره ثبت بیش از شعاع (۳۰) کیلومتر باشد هزینه ماموریت و فوق العاده سفر تعلق میگیرد ،در این مورد مالک می بایستی به حسابداری اداره ثبت اسناد مراجعه و پس از صدور فیش توسط حسابداری اداره ثبت و پرداخت فیش سپرده در بانک ملی تو سط مالك سپس نسخ مخصوص حسابداری تحویل حسابداری و نسخ فیش پرداختی بایگانی ضمیمه پرونده میگردد.
مالک به اتفاق نماینده و نقشه بردار به محل وقوع ملک عزیمت مینمایند . در صورتیکه ملک مورد مالكيت متقاضي با وضع موجود تطبیق داشته باشد نقشه بردار اداره ثبت اسناد واملاك نسبت به تهیه نقشه تجمیعي اقدام وپس از تهيه نقشه تجميعي تحویل نماینده ثبت داده میشود و سپس نماینده ثبت نسبت به تنظیم صورت مجلس تجمیعی اقدام نموده و طی گزارش به رئیس اداره ثبت اسناد واملاك تسلیم میدارد .
رئيس اداره ثبت گزارش ارسالي را مورد بررسي قرار ميدهد ، در صورتيكه بلامانع باشد پرونده جهت تهیه پیش نویس سند مالکیت تجمیعی به دفتر املاک ارجاع میگردد .
دفتر املاک پس از تهیه پیش نویس سند مالکیت و دریافت گواهی از دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت و عدم وثیقه ملک به رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اعاده میگردد سپس رئیس اداره ثبت اسناد دستور ثبت پیش نویس سند مالکیت را در دفتراملاک را صادر مینماید .
پیش نویس سند مالکیت ثبت دردفتر املاک میگردد و در صفحات دفتر املاک اسناد مالکیت اولیه توسط كارشناس املاك قید خروجی میگردد ( مبنی بر اینکه اسناد مالکیت پلاکهای …. که در ذیل ثبت …صفحه… دفتر املاك جلد ….ثبت گردیده از این ثبت و صفحه خارج و به موجب صورت مجلس تجمیعی مالک متن در این ثبت صفحه هیچگونه سهم و مالکیتی ندارد و مالکیت ایشان به ثبت صفحه …. منتقل گردید.)
بدین منظور اخبار میگردد تا در صورت هرگونه استعلام نسبت به ثبت و صفحه اولیه گردد.
مسئول دفتر املاک بموجب اخبار انجام شده در صفحات دفتر املاك در پاسخ استعلام دقت مینماید تا موجب تضییع حقی نسبت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی شاهد نباشيم .
لذا پس از قید خروجی ، سند مالکیت اولیه باطل و ضمیمه پرونده میگردد و سند مالکیت تجمیعی صادر و پس از امضاء توسط رئیس اداره ثبت اسناد و یا معاون و یا مسئول دفتر املاک در صورتیکه مجوز امضاء ماده ٢٢ قانون ثبت را داشته باشد .
پرونده به بایگانی به همراه سند مالكيت جدید ارسال میگردد و در ردیف بایگانی قرار میگیرد .
زمانیکه مالک و یا قائم مقام قانونی وی به اداره ثبت اسناد جهت اخذ سند مالکیت تجمیعی مراجعه مینماید پرونده از ردیف بایگانی خارج ، جهت پرداخت هزینه دفترچه و حق الثبت به حسابداری تسلیم میگردد و حسابداری پس از صدور فیش در بانک ملی تودیع و نسخ مخصوص حسابداری تحویل حسابداری گردیده و نسخ مخصوص بایگانی پرونده ضمیمه پرونده میگردد و توسط مسئو ل حسابداری گواهی مبنی بر مفاصا حساب صادر ميشود .
سپس پرونده ثبتي به بایگانی ارسال و مسئول بایگانی در دفتر تسلیم اسناد مشخصات مالک و پلاک مورد تجمیع را ثبت و با اخذ رسید سند مالکیت تحویل مالک یا قائم مقام قانونی میگردد .

دکتر فرشيد حسین عموئی