صدور احکام قطعی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز 

در پرونده معروف به پرونده شهرداری تبریز، رأی قطعی برای تعداد ۲۴ نفر صادر شد؛ اسامی ذیل به تعداد ۱۲ نفر حسب تبصره ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ، حسب اعلام اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در پرونده معروف به پرونده شهرداری تبریز که در سال ۱۳۹۴ حسب گزارش اداره اطلاعات استان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز تشکیل شد پس از شروع به تحقیقات تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق تبریز دستگیر و با تکمیل پرونده، برای تعداد ۴۶ نفر از متهمین کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه‌های کیفری دو تبریز ارسال شد که توسط دادگاه بدوی برای ۴۳ نفر از متهمین حکم محکومیت صادر شد.

با اعتراض محکوم علیهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از رسیدگی، رأی قطعی برای تعداد ۲۴ نفر صادر شد.

اسامی ذیل به تعداد ۱۲ نفر حسب تبصره ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی منتشر می‌شود که موضوع رأی دادگاه می‌باشد و پرونده تعدادی از متهمین همچنان مفتوح و در دادگاه تجدیدنظر استان و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز تحت رسیدگی است.

۱- عباس عادلی شهیر فرزند حسین اتهام: ارتشاء به مبالغ ششصد و ده میلیون تومان + دویست و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی + بیست عدد ربع سکه بهار آزادی + دویست و هفتاد میلیون تومان + یکصد و پنجاه میلیون تومان + یک قطعه زمین به متراژ دو هزار و دویست متر مربع در شهرک مبل و خودرو 

محکومیت: چهار فقره سیزده سال حبس تعزیری + جزای نقدی + رد مال + هفتاد ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۲- محبوب عبدالله پور نام پدر جمشید، اتهام: ارتشاء به مبالغ یکصد میلیون تومان، پنجاه میلیون تومان و یکصد میلیون تومان جمعا دویست و پنجاه میلیون تومان وجه نقد

محکومیت: سه فقره هشت سال حبس تعزیری + جزای نقدی + ده ضربه شلاق + رد مال + یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۳- داود بهراء فرزند بهلول، اتهام: ارتشاء به مبالغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد، یکصد و هفتاد سکه تمام بهار آزادی، پنجاه و شش میلیون تومان، پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی و بیست هزار یورو جمع مبلغ ریالی یکصد و شش میلیون تومان و جمع سکه‌ها به تعداد دویست و بیست قطعه سکه تمام بهار آزادی و رشاء به تعداد بیست قطعه سکه تمام بهار آزادی.

محکومیت: سه فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری + دو سال و شش ماه حبس تعزیری + جزای نقدی + رد مال + سی ضربه شلاق و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۴- مسلم مقدوری شربیانی فرزند کاظم، اتهام : ارتشاء به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و فراهم نمودن موجبات رشاء به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان

محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس تعزیری + جزای نقدی + چهل ضربه شلاق + رد مال و  دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۵- محمود محمدی نام پدر: حسین، اتهام: ارتشاء به تعداد بیست و پنج قطعه سکه تمام بهار آزادی +پنجاه و شش میلیون تومان

محکومیت: دو فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری + جزای نقدی  + چهل ضربه شلاق + رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۶- سیدرحمان نورثانی نام پدر: تیمور، اتهام: ارتشاء به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس

محکومیت: دو فقره هفت و نیم سال حبس تعزیری + جزای نقدی + سی ضربه شلاق + رد مال + شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۷- امیراحمد یوسفی نام پدر: مسعود، اتهام: اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نود و پنج میلیون تومان + دویست و پنج میلیون تومان جمعاً سیصد میلیون تومان و فراهم نمودن موجبات رشاء و ارتشاء به مبلغ سی هزار دلار و غصب عنوان

محکومیت: هفت فقره سه سال حبس تعزیری و یک فقره سه سال و یک ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال.

۸- مروت بلندی، نام پدر: عزت اله، اتهام: ارتشاء به مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان

محکومیت: پانزده ماه حبس تعزیری + جزای نقدی + چهل ضربه شلاق + شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی  + رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۹-حبیب شیری آذر فرزند یوسف، اتهام: ارتشاء به مبلغ سی هزار دلار ( معادل یکصد میلیون تومان در زمان صدور رای)

محکومیت: یکسال حبس تعزیری + جزای نقدی  + رد مال + یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی + ده ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۱۰- داود نامدار نام پدر: محمود، اتهام: دو فقره رشاء به مبالغ دویست و شصت و شش میلیون تومان و دو میلیون تومان

محکومیت: یکسال حبس تعزیری + جزای نقدی + ده ضربه شلاق و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی+ رد مال + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۱۱- بهروز مولوی نام پدر: محمدحسین، اتهام: رشاء به مبالغ یکصد میلیون تومان + پنجاه و شش میلیون تومان + سی و سه میلیون تومان + یکصد و شصت میلیون تومان  + دویست میلیون تومان جمعا پانصد و چهل و نه میلیون تومان

محکومیت: پنج فقره هفتاد و پنج ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.

۱۲- علی ایمانی نام پدر: بایرامعلی، اتهام: رشاء به مبالغ پنجاه میلیون تومان + یکصد میلیون تومان جمعا یکصد و پنجاه میلیون تومان

محکومیت: دو فقره هفتاد و چهار ضربه شلاق + انتشار در روزنامه کثیر الانتشار.