امکان طرح مجدد دعوا از سوی قیم و ولی پس از صدور حکم قطعی

طرح دعوا از سوی قیم و ولی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و مانع طرح مجدد همان دعوا توسط قیم ،  ولی  و یا وکیل در مقام اصیل نمی باشد .

 هر فردی فقط برای یک مرتبه می تواند اقدام به طرح دعوا علیه اشخاص دیگر نماید به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن دعوا دیگر تو سط آن اشخاص  علیه یکدیگر قابل استماع نمی باشد و یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد.

امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند.

طرح مجدد دعوایی که منجر به حکم قطعی شده از سوی نماینده ، قیم  و ولی  

مقصود از وحدت اصحاب دعوا این نیست که در دو دعوا اشخاص شرکت کننده یکی باشند. این شرط در صورتی تحقق می یابد که نتیجه دادرسی در هر دو دعوا عاید همان اشخاص معین شود.

به عبارت اخری اگر اشخاصی در یک دعوا و به اصالت و در دعوای دیگر توسط وکیل شرکت کنند از نظر طبیعی در این دو دعوا اعتبار امر مختوم وجود دارد و  د عوای دوم فابلیت رسیدگی را ندارد .

مطالعه بیشتر : زوال دادرسی

حکم پرونده

بر عکس هرگاه اشخاصی در دادرسی نخست، به عنوان اصیل و در دعوای دوم به عنوان نماینده قانونی شرکت داشته باشند، با آن که اصحاب دعوا در هر دو به ظاهریکی هستند، به حکم قانون متفاوت هستند.

اگر یکی از اصحاب دعوا به وسیله نماینده خود در دادرسی شرکت کند، حکم صادر شده تنها در برابر اصیل اعتبار دارد و این امر مانع از طرح همان دعوا توسط نماینده به عنوان اصیل نمی باشد.

  زیرا نماینده به حساب و از طرف موکل یا مولی علیه خود اقدام کرده است و از نفع و ضرر دعوا به صورت مستقیم منتفع  یا متضرر نمی شده اند  و به همین دلیل طرف دعوا به شمار نمی آیند و پس از صدور حکم نیز می تواند همان دعوا را به عنوان اصیل از نو آغاز کنند.

امکان طرح مجدد دعوا توسط صغیر پس از رسیدن به سن رشد 

بنابراین اگر شخصی به قیمومیت از طرف صغیری مالی را از دیگری مطالبه کند و در دعوا محکوم به بی حقی شود؛ این حکم مانع از آن نیست قیم دوباره همان مال را به اصالت از خوانده مطالبه کند؛ درصورتیکه حکم درباره صغیر اعتبار امر قضاوت شده را دارد و او حتی پس از رسیدن به سن رشد هم دیگر نمیتواند آن دعوا را مطرح سازد .