نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می‎ شود. وجود مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت، از حقوق مسلم و متعلق به زن است و بعد از خواندن صیغه عقد بدون هیچ‎ گونه شروطی از سوی زن قابل مطالبه بوده و مرد موظف به پرداخت آن است. در این مطلب به نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت می ‎پردازیم.

عدم امکان مطالبه مهریه عقد موقت از اداره ثبت

عقدنامه‎ های ازدواج موقت، سند عادی محسوب شده؛ لذا جهت دادخواست مهریه در ازدواج موقت، باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد و نمی‎ توان برای اجرای مهریه از طریق اداره ثبت اقدام کرد چرا که قابلیت صدور اجراییه را ندارد؛ حتی اگر صیغه‎ نامه ۹۹ ساله باشد. 

نحوه مطالبه مهریه عقد موقت از دادگاه 

در دادخواست تقدیمی علاوه بر مطالبه مهریه باید اثبات زوجیت نیز در ستون خواسته درج شود.
زنی که عقد موقت او به ثبت نرسیده است، برای مطالبه مهریه خود می‎تواند با استفاده از استشهادیه‎ ای که حاوی شهادت دو شاهد مرد عادل یا یک مرد به همراه دو زن باشد، ادعای خود را اثبات کند.

نکته مهم این است که اقرار هر یک از طرفین در مورد مهریه و میزان آن نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تاثیر اتمام مدت عقد موقت در مطالبه مهریه

سوال اساسی این است که در صورت اتمام مدت ازدواج موقت، آیا حق مطالبه مهریه توسط زن از بین می‎ رود؟ 

با تکیه بر قوانین مدون و رویه قضایی می‎ توان این ‎گونه بیان کرد که با اتمام مدت به هیچ عنوان حق مطالبه مهریه از بین نمی‎ رود و در واقع مهریه شامل مرور زمان نمی‎ شود و هر زمان که زن بخواهد، قابل وصول خواهد بود.

در ازدواج موقت نیز همانند ازدواج دائم هیچ ‎گونه محدودیتی در تعیین میزان مهریه وجود ندارد و می‎ توان بیش از ١١٠ عدد سکه نیز تعیین کرد و تمامی قواعد مطالبه مهریه در عقد ازدواج اعم از دائم یا موقت یکی است. برای مطالبه مهریه چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت، در صورتی که مبلغ آن تا سقف ۵۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود. 
اما در صورتی که مبلغ آن بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد، دادگاه خانواده یا دادگاه حقوقی مرجع صالح است.
ذکر این نکته ضروری است که یکی از شروط اساسی که موجب صحت ازدواج موقت است، تعیین مهریه است. یعنی هر چیزی که قابل تملک باشد و مالیت داشته باشد.  اگر در موقع عقد موقت مهریه تعیین شده باشد، قابل مطالبه خواهد بود. اما مهرالمثل ویژه ازدواج دائم است و شامل ازدواج موقت نمی‎شود.
مطابق با ماده ٢١ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، ثبت ازدواج موقت در سه مورد توافق طرفین، بارداری زوجه و شرط ضمن عقد الزامی است.
نتیجه اینکه زن در ازدواج موقت در هر صورتی می ‎تواند مهریه خود را مطالبه کند. چه ازدواج او به ثبت رسیده یا اینکه به ثبت نرسیده باشد.