نمونه دادخواست تخلیه و تحویل عین مستأجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره

ریاست محترم مجتمع قضایی … 

سلامّ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در … است.

ثانیا”؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق اجاره‌نامه عادی مورخ … مغازه فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است.

ثالثا”؛ با نظر به اینکه مدت اجاره، یک سال از تاریخ … لغایت … بوده و منقضی گردیده است.

رابعا”؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده۲ آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ به شماره۵۴۱۶/۱۱۰ مورخ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیئت وزیران، ناظر به ماده۱۲ همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ خارج است:

۱ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ باشد.

۲ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ باشد.

۳ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

۴ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

۵ ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

خامسا”؛ عنایتا” به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول هیچیک از بندهای آئین‌نامه سابق‌الذکر نیست.

سادسا”؛ با لحاظ اینکه خوانده محترم، از تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری استنکاف می‌ورزد.

لذا صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین۱ و۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۷۶ و ماده۴۹۴ قانون مدنی و مادتین۵۱۵ و۵۱۹ ق.آ.د.م و قاعده تسبیب، مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

مرجع حقوقی ایران

فهرست دادخواست ها