امکان اجرای حکم خلع ید علیه متصرفی که ملک  توسط خوانده دعوا به وی واگذار شده است 

نظریه مشورتی در خصوص خلع ید ملک از متصرفی کعه خوانده  دعوا نبوده است 

سوال 

دعوی مورد نظر به طرفیت کسی طرح شده که آن شخص سابقاً ملک مورد درخواست خلع ید را به خواهان فروخته و دادگاه نیز حکم به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع خواهان صادر کرده است، مع‌ذلک فروشنده (خوانده فعلی) یا ایادی او ملک فروخته‌شده را تصرف کرده و از آن استفاده می‌کند، چنانچه حکم خلع ید علیه فروشنده صادر شود، ‌آیا علیه متصرفان بعدی و ایادی فروشنده که ملک را در تصرف دارند قابل اجرا خواهد بود؟

پاسخ

چنانچه شخصی ملکی را فروخته و تحویل خریدار داده و دادگاه نیز حکم قطعی بر الزام فروشنده به انتقال ملک صادر کرده باشد، در این صورت خواهان به استناد سبق تصرف و رأی صادره از دادگاه حق دارد علیه فروشنده یا ایادی وی و اشخاص دیگری که ملک را به تصرف خود درآورده باشند به عنوان خلع ید یا رفع تصرف عدوانی و غیره اقامه دعوی کند. در این صورت رأی صادره بر خلع ید به متصرفان دیگری که بعد از تقدیم دادخواست ملک مذکور را به تصرف درآورده باشند، تسری خواهد داشت.