نحوه دریافت دیه  متوفی بدون وارث

نظریه مشورتی در مورد دیه متوفی بدون وارث

 

سوال

طبق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقام رهبری در موارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است. چنانچه در پرونده‌هایی مثل تصادف، متوفی وراث نداشت، آیا لازم است دادستان یا مقام دیگری به عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه کند و پس از اخذ، دیه باید به چه کسی پرداخت شود؟ درصورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود؟ 

 

پاسخ 

در فرض سؤال باید وفق مقررات مذکور در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام شود. توضیح اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون فوق‌الذکر ولی‌دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ که شامل همه جنایات اعم از عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم‌له، رییس قوه‌قضاییه اختیارات ولی‌دم را به دادستان‌ها تفویض می‌کند و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام کنند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه‌عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت کنند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولان پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نیست. بدیهی است که شرکت بیمه‌گر در خصوص مورد باید وفق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۸۷ اقدام کند.