نحوه اخذ دیه از بیت المال 

نظریه مشورتی در مورد گرفتن دیه از بیت المال

سوال

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت است؟

پاسخ 

در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای‌دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴٧٠ و ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌کند و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نیست.